دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، بهار 1395 
11. مطالعه حقوق فرافردی: مبنایی برای دعاوی جمعی

صفحه 273-295

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ ناهید صفری