دوره و شماره: دوره 11، شماره 140، بهار 1387 
9. درآمدی به بزه دیده شناسی

یان جی ام وان دیک؛ مهرداد رایجیان اصلی