دوره و شماره: دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 1-333 
3. نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی

صفحه 63-85

محمد راسخ؛ مهناز بیات؛ سارا محمدی


9. مطالعه تطبیقی دعوای نمونه در حقوق آلمان و ایران

صفحه 213-238

ناهید صفری؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی