دوره و شماره: دوره 21، شماره 82، تابستان 1397 
2. ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445

صفحه 31-60

محمد روشن؛ سید علی رضوی؛ سیدمحمد رضوی؛ سیدمحمدعلی موسوی فخر


9. تعلیق‌پذیری عقود وثیقه‌ای

صفحه 205-226

غلامعلی سیفی زیناب؛ جواد پیری


13. امتیازات و انواع سهام‌ ممتاز

صفحه 307-332

سعید شجاعی ارانی؛ نسیم گهرسود فرد