نویسنده = مهدی اسماعیلی
پیشگیری از جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی.

دوره 26، شماره 101، خرداد 1402، صفحه 387-412

10.48308/jlr.2022.224116.2016

امیر کیانی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی


اصلاح دادگستری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 369-394

10.22034/jlr.2020.185010.1627

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور


وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران

دوره 23، شماره 90، شهریور 1399، صفحه 359-382

10.29252/lawresearch.23.90.359

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور