نویسنده = ������������ ������������ ����������
در اطراف قرارداد حمل و نقل کالا

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 251-274

10.29252/lawresearch.22.87.251

مجتبی اشراقی آرانی


حقوق هوایی تاملی در مفهوم و اوصاف

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1397، صفحه 337-362

10.22034/jlr.2018.127133.1148

مجتبی اشراقی آرانی؛ میلاد صادقی


منابع حقوق بیمه هوایی

دوره 17، شماره 67، آذر 1393، صفحه 215-234

مرتضی عادل؛ مجتبی اشراقی آرانی