نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 10
1. احترام به حق مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 79، پاییز 1396، صفحه 171-193

10.22034/jlr.2017.54392

منصور امینی؛ سید صادق کاشانی


3. دعوی مستقیم مفهوم،شرایط و آثار

دوره 15، ویژه نامه شماره 11، زمستان 1391

منصور امینی؛ علی محمد میرزایی


5. تعهد بیمه گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحله ی مذاکرات پیش قراردادی

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، بهار 1391

منصور امینی؛ وحید قاسمی عهد


6. تحلیل مقایسه ای " CLC"1969 و پروتکل 1992 در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، زمستان 1390

منصور امینی؛ محمد جعفری مجد


7. قراردادهای اجباری

دوره 14، شماره 55، پاییز 1390

منصور امینی؛ علی صداقتی


10. وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین

دوره 11، شماره 47، تابستان 1387

منصور امینی؛ حسین اعظمی چهار برج