نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تطبیقی دعوای نمونه در حقوق آلمان و ایران

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 213-238

10.22034/jlr.2018.110184.1044

ناهید صفری؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی


2. مطالعه حقوق فرافردی: مبنایی برای دعاوی جمعی

دوره 19، شماره 75، بهار 1395، صفحه 273-295

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ ناهید صفری