نویسنده = �������� ������������ ��������
مطالعه تطبیقی دعوای نمونه در حقوق آلمان و ایران

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 213-238

10.22034/jlr.2018.110184.1044

ناهید صفری؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی


مطالعه حقوق فرافردی: مبنایی برای دعاوی جمعی

دوره 19، شماره 75، خرداد 1395، صفحه 273-295

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ ناهید صفری