نویسنده = ������������ ��������
خوانش‌ جرم شناسانه آثار سعدی (با تأکید بر گلستان و بوستان)

دوره 20، شماره 77، تیر 1396، صفحه 229-263

هادی رستمی؛ علی مولابیگی


رویکرد سزاگر به کیفر در نظریه ی لیبرالیسم

دوره 15، ویژه نامه شماره 10، آذر 1391

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ هادی رستمی