نویسنده = ������������ ��������������
چالش‌های حقوق رقابت در شرایط شیوع بیماری کرونا

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 321-353

10.29252/jlr.2022.226839.2177

ابراهیم رهبری


تحلیل اعتبار شرط عدم رقابت در قراردادهای کار

دوره 17، شماره 65، خرداد 1393، صفحه 187-212

ابراهیم رهبری؛ نجمه کاظمی آهوئی