نویسنده = �������� ������������������������ ��������
بازتاب قاعدة درء در عناصر سه گانه جرم

دوره 24، شماره 95، آبان 1400، صفحه 227-258

10.29252/jlr.2021.224438.2034

عباس شیری ورنامخواستی


بزه‌دیده شناسی قضایی (قانونی)

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 215-242

10.22034/jlr.2019.161544.1292

عباس شیری ورنامخواستی