نویسنده = علی صفاری
بررسی مقایسه ای فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان

دوره 14، شماره 56، اسفند 1390

علی صفاری؛ جهاندار اکبری؛ سعید آریاپوران


تحولات پیش گیری از جرم و اهمیت آن

دوره 13، شماره 52، آذر 1389

علی صفاری


نقش سیاست گذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری

دوره 12، شماره 49، شهریور 1388

علی صفاری؛ امیر ایروانیان


توجیه یا دلیل آوری برای مجازات

دوره 8، شماره 42، اسفند 1384

علی صفاری


حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی

دوره 7، شماره 40، دی 1383

علی صفاری


تاملی بر بزه دیدگی و انواع آن

دوره 6، شماره 38، اسفند 1382

علی صفاری


انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم

دوره 5، شماره 35-36، آذر 1381

علی صفاری


مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم

دوره 4، شماره 33-34، شهریور 1380

علی صفاری