نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 12
4. بررسی مقایسه ای فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان

دوره 14، شماره 56، زمستان 1390

علی صفاری؛ جهاندار اکبری؛ سعید آریاپوران


5. تحولات پیش گیری از جرم و اهمیت آن

دوره 13، شماره 52، پاییز 1389

علی صفاری


6. نقش سیاست گذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری

دوره 12، شماره 49، تابستان 1388

علی صفاری؛ امیر ایروانیان


7. توجیه یا دلیل آوری برای مجازات

دوره 8، شماره 42، زمستان 1384

علی صفاری


8. روش زندگی و تاثیر گذاری بزه دیده بر وقوع جرم

دوره 8، شماره 41، تابستان 1384

علی صفاری


9. حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی

دوره 7، شماره 40، زمستان 1383

علی صفاری


10. تاملی بر بزه دیدگی و انواع آن

دوره 6، شماره 38، زمستان 1382

علی صفاری


11. انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم

دوره 5، شماره 35-36، پاییز 1381

علی صفاری


12. مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم

دوره 4، شماره 33-34، تابستان 1380

علی صفاری