نویسنده = ���������� ����������
ابعاد حقوقی قطع یا ادامه درمان بیماران نباتی

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 317-339

10.29252/jlr.2021.219933.1849

ناهید صفری؛ آرتین جهانشاهی


مطالعه تطبیقی دعوای نمونه در حقوق آلمان و ایران

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 213-238

10.22034/jlr.2018.110184.1044

ناهید صفری؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی


مطالعه حقوق فرافردی: مبنایی برای دعاوی جمعی

دوره 19، شماره 75، خرداد 1395، صفحه 273-295

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ ناهید صفری