نویسنده = �������������� ���������������� ��������������