نویسنده = ���������� ������������ ����������������
تعداد مقالات: 8
1. رویکرد سازمان تجارت جهانی نسبت به اصل شفافیت

دوره 20، شماره 79، پاییز 1396، صفحه 273-297

10.22034/jlr.2017.54396

محمد جعفر قنبری جهرمی؛ محمد علی زمانی


2. حمایت ازسرمایه‌گذاری خارجی در معاهده منشور انرژی

دوره 19، شماره 73، بهار 1395، صفحه 107-135

محمد جغفر قنبری جهرمی؛ حمیدرضا علیخانی


3. تحول نظام مسئولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

دوره 18، شماره 71، پاییز 1394، صفحه 145-181

محمد جعفر قنبری جهرمی؛ منصور وصالی محمود


4. معیارهای تعیین بار اثبات دعوی در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت

دوره 15، شماره 59، پاییز 1391

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ فرزاد مهرانی


6. قواعد حاکم بر مجوز واردات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، زمستان 1390

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ حاتم صادقی زیازی


7. بیانه اصول حاکم بر شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام

دوره 3، شماره 31-32، بهار 1379

محمدجعفر قنبری جهرمی


8. تعریف و منابع حقوق بین الملل اقتصادی

دوره 2، شماره 25-26، تابستان 1378

محمد جعفر قنبری جهرمی