نویسنده = ������������ ������������������ ������
بررسی امکان صدور قرارهای منع دعوی در حقوق اتحادیه اروپا، چین و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.52547/jlr.2022.228196.2273

محمدمجد کابری؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی؛ رضا معبودی نیشابوری


ممنوعیت کمک های دولتی مخل رقابت" مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا"

دوره 14، ویژه نامه شماره 6، آبان 1390

گودرز افتخار جهرمی؛ رضا معبودی نیشابوری