نویسنده = علی حسین نجفی ابرند آبادی
نقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری

دوره 26، شماره 104، بهمن 1402، صفحه 11-36

10.29252/jlr.2022.227031.2214

مهدی موسی زاده کوفی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ باقر شاملو؛ فیروز محمودی جانکی


سیاست جنایی سازمان ملل متحد

دوره 1، شماره 18، اسفند 1375

علی حسین نجفی ابرند آبادی


نقش مطالعات و یافته های جرم شناسی در تحولات کیفری و سیاست جنایی

دوره 1، شماره 13-14، آذر 1373

علی حسین نجفی ابرند آبادی


سیاست جنایی

دوره 1، شماره 116، خرداد 1371

ژرژ لواسور؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی