نویسنده = �������� ���������� ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. سیاست جنایی سازمان ملل متحد

دوره 1، شماره 18، زمستان 1375

علی حسین نجفی ابرند آبادی


2. نقش مطالعات و یافته های جرم شناسی در تحولات کیفری و سیاست جنایی

دوره 1، شماره 13-14، پاییز 1373

علی حسین نجفی ابرند آبادی


3. سیاست جنایی

دوره 1، شماره 116، بهار 1371

ژرژ لواسور؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی