نویسنده = �������������� �������� ������
اصول و ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

دوره 18، شماره 72، اسفند 1394، صفحه 35-69

حمیدرضا نیکبخت؛ سید حسن موسوی


رفتار قراردادی اختصاصی شرکت های ملی نفتی کشور چین در سرمایه گذاری های برون مرزی

دوره 15، شماره 59، آذر 1391

حمیدرضا نیکبخت؛ مونا آقاسید جعفر کشفی