نویسنده = سیدعلی هنجنی
مزدوری در نظام حقوق بین الملل

دوره 17، شماره 67، آذر 1393، صفحه 67-104

سیدعلی هنجنی؛ علی نواری


صلاحیت جهانی

دوره 12، شماره 50، آذر 1388

ژرودلا پرادل؛ سیدعلی هنجنی


مسئولیت دولت در عدم پیشگیری و مجازات جنایت بین المللی

دوره 10، شماره 46، آذر 1386

لیون الکساندر سیسیلیانوس؛ سیدعلی هنجنی


مزدوری

دوره 8، شماره 42، اسفند 1384

سیدعلی هنجنی


روشهای به اجرا در آمدن تعهدات بین المللی فرانسه

دوره 1، شماره 122، آذر 1376

داوید روزیه؛ سیدعلی هنجنی


تحولات پیدایش عرف بین المللی

دوره 1، شماره 116، خرداد 1371

سیدعلی هنجنی