نویسنده = �������� �������������������� ������ ��������
اصل برابری در استفاده از خدمات عمومی: مطالعه در حقوق ایران با نگاهی به آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1396

10.22034/jlr.2018.110938.1040

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ نیکزاد مرادی یکجفتی


الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.29252/jlr.2021.221430.1893

علی اسماعیلی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سعیدرضا ابدی؛ اسداله یاوری


شورای نگهبان به مثابه سوزنبان قانون اساسی

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 153-180

10.22034/jlr.2018.127827.1154

علی اکبر گرجی ازندریانی


آمبودزمان: هم سنجی سامانه های ایران، فرانسه و انگلستان

دوره 15، شماره 57، خرداد 1391

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ مهدی بابایی


تبعیض مثبت : تبعیض عادلانه یا درمان اثرات تبعیض

دوره 14، شماره 55، آذر 1390

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ حامد طبری؛ مریم میرمحمدصادقی