نویسنده = محمد علی اردبیلی
تعداد مقالات: 16
4. فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران

دوره 19، شماره 73، بهار 1395، صفحه 11-34

محمد علی اردبیلی؛ مصطفی فروتن


5. اکراه در نظریات حقوقی بین المللی

دوره 18، شماره 69، بهار 1394، صفحه 35-55

محمد علی اردبیلی


6. بایسته های حاکم بر مداخله ای ارزش گرایانه ی ساخت سیاسی در فرایند سیاست گذاری جنایی

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، بهار 1391

محمدعلی اردبیلی؛ امیر ایروانیان


7. ماده8 قانون مجازات اسلامی و اصل صلاحیت جهانی

دوره 13، شماره 51، بهار 1389

محمدعلی اردبیلی


8. همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی

دوره 10، شماره 45، تابستان 1386

محمدعلی اردبیلی


9. حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجوانان بزهکار

دوره 2، شماره 25-26، تابستان 1378

محمدعلی اردبیلی


10. مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

پتر سونکا؛ محمدعلی اردبیلی


11. مسوولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در حقوق کیفری ایران

دوره 1، شماره 16-17، تابستان 1374

محمدعلی اردبیلی


12. پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا

دوره 1، شماره 16-17، تابستان 1374

منوچهر خزانی؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


13. الغای مجازات اعدام در مجارستان

دوره 1، شماره 13-14، پاییز 1373

تی بور هورواث؛ محمدعلی اردبیلی


14. جامعه بین المللی و کشتار جمعی

دوره 1، شماره 10، تابستان 1371

محمدعلی اردبیلی


15. جایگزینهای زندانهای " کوتاه مدت" در حقوق کیفری ایران

دوره 1، شماره 116، بهار 1371

محمدعلی اردبیلی


16. شکنجه

دوره 1، شماره 9، بهار 1370

محمدعلی اردبیلی