نویسنده = محمد علی اردبیلی
فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران

دوره 19، شماره 73، خرداد 1395، صفحه 11-34

محمد علی اردبیلی؛ مصطفی فروتن


اکراه در نظریات حقوقی بین المللی

دوره 18، شماره 69، اردیبهشت 1394، صفحه 35-55

محمد علی اردبیلی


بایسته های حاکم بر مداخله ای ارزش گرایانه ی ساخت سیاسی در فرایند سیاست گذاری جنایی

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، اردیبهشت 1391

محمدعلی اردبیلی؛ امیر ایروانیان


ماده8 قانون مجازات اسلامی و اصل صلاحیت جهانی

دوره 13، شماره 51، خرداد 1389

محمدعلی اردبیلی


همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی

دوره 10، شماره 45، شهریور 1386

محمدعلی اردبیلی


حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجوانان بزهکار

دوره 2، شماره 25-26، شهریور 1378

محمدعلی اردبیلی


مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر

دوره 1، شماره 122، آذر 1376

پتر سونکا؛ محمدعلی اردبیلی


مسوولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در حقوق کیفری ایران

دوره 1، شماره 16-17، شهریور 1374

محمدعلی اردبیلی


پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا

دوره 1، شماره 16-17، شهریور 1374

منوچهر خزانی؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


الغای مجازات اعدام در مجارستان

دوره 1، شماره 13-14، آذر 1373

تی بور هورواث؛ محمدعلی اردبیلی


جامعه بین المللی و کشتار جمعی

دوره 1، شماره 10، مرداد 1371

محمدعلی اردبیلی


جایگزینهای زندانهای " کوتاه مدت" در حقوق کیفری ایران

دوره 1، شماره 116، خرداد 1371

محمدعلی اردبیلی


شکنجه

دوره 1، شماره 9، خرداد 1370

محمدعلی اردبیلی