نویسنده = ������ ���������� ��������������
تعداد مقالات: 34
-23. حل و فصل اختلافات در مورد شیوه های جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، بهار 1391

ابراهیم بیگ زاده؛ زیبا صادقی دزکی


-22. دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، بهار 1391

ابراهیم بیگ زاده؛ غزال مجدزاده


-20. تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل

دوره 14، شماره 107، زمستان 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ مریم افشاری


-18. دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، زمستان 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ غزال مجدزاده


-17. بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشر دوستانه

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، زمستان 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ عباس باقر پور اردکانی


-16. نظام حقوقی مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، زمستان 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ فرشید سرافراز


-15. تغییرات آب و هوایی و پاهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل

دوره 14، ویژه نامه شماره 6، پاییز 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ مریم افشاری


-14. دادگاه ویژه لبنان:گامی در راه گسترش مبارزه با بی کیفری

دوره 12، شماره 49، تابستان 1388

ابراهیم بیگ زاده


-13. روابط دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد

دوره 7، شماره 40، زمستان 1383

ارتلا پورچیا؛ ابراهیم بیگ زاده


-12. جهانی شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی

دوره 6، شماره 38، زمستان 1382

هکتور گروس اسپیل؛ ابراهیم بیگ زاده


-11. حقوق بین الملل در تکاپوی ارزشهای خود:صلح، توسعه، دموکراسی

دوره 5، شماره 35-36، پاییز 1381

بطروس بطروس غالی؛ ابراهیم بیگ زاده


-10. چه آینده ای در انتظار حقوق بشر است

دوره 4، شماره 33-34، تابستان 1380

ماری رابینسون؛ ابراهیم بیگ زاده


-9. مسوولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر

دوره 3، شماره 29-30، زمستان 1379

آمپارو سان خوزه جیل؛ ابراهیم بیگ زاده


-8. سازمانهای غیر دولتی و حقوق بین الملل

دوره 3، شماره 31-32، بهار 1379

ابراهیم بیگ زاده


-7. دولت و جهانی شدن حقوق

دوره 2، شماره 25-26، تابستان 1378

ابراهیم بیگ زاده


-6. دیوان کیفری بین المللی

دوره 2، شماره 25-26، تابستان 1378

ابراهیم بیگ زاده


-5. دیوان بین المللی دادگستری و حل مسالمت آمیز اختلافات

دوره 1، شماره 23-24، زمستان 1377

ژان مارک سورل؛ ابراهیم بیگ زاده


-3. مین های زمینی:از ضرورت تا بشر دوستی

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

ابراهیم بیگ زاده


-2. تکاپو در جهت مشروعیت دموکراتیک؟

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

سلیم لقمانی؛ ابراهیم بیگ زاده


-1. سازمان ملل متحد محاکم کیفری بین المللی:تئوری و عمل

دوره 1، شماره 18، زمستان 1375

ابراهیم بیگ زاده