نویسنده = ������ ���������� ��������������
تعداد مقالات: 34
26. تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد:نقش قدرتهای بزرگ

دوره 1، شماره 16-17، تابستان 1374

پل تاورنیه؛ ابراهیم بیگ زاده


27. دادگاه جزایی بین المللی:تحولات اخیر

دوره 1، شماره 16-17، تابستان 1374

پل تاورنیه؛ ابراهیم بیگ زاده


28. گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه(2000-1990)

دوره 1، شماره 16-17، تابستان 1374

هدایت الله فلسفی؛ ابراهیم بیگ زاده


29. برنامه برای صلح و منشور ملل متحد

دوره 1، شماره 13-14، پاییز 1373

هوبر تییری؛ ابراهیم بیگ زاده


30. گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود

دوره 1، شماره 13-14، پاییز 1373

هدایت الله فلسفی؛ ابراهیم بیگ زاده


32. تاثیر و مفهوم کنسانسوس در تدوین حقو بین الملل

دوره 1، شماره 10، تابستان 1371

ابراهیم بیگ زاده


33. تاملی بر نظم نوین جهانی

دوره 1، شماره 116، بهار 1371

ابراهیم بیگ زاده


34. گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود

دوره 1، شماره 116، بهار 1371

هدایت الله فلسفی؛ ابراهیم بیگ زاده