نویسنده = مهدی صبوری پور
کرونا و تأثیر آن بر وضعیت زندان‌ها و زندانیان

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 381-398

10.29252/jlr.2022.226951.2197

مهدی صبوری پور؛ نازنین جاجی زاده


جرایم محیط زیستی ناشی از کوویدـ19: جلوه‌ها و کاستی‌ها

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 303-328

10.22034/jlr.2020.184965.1614

مهدی صبوری پور؛ اصغر احمدی