نویسنده = ابراهیم بیگزاده
ارجاع وضعیت به دیوان بین‌المللی کیفری از سوی دولت

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 87-118

10.22034/jlr.2020.184761.1565

ابراهیم بیگزاده؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی


معضل کرونا در آیینه حقوق بین الملل معاصر

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 11-57

10.22034/jlr.2020.185072.1639

ابراهیم بیگ زاده؛ سیدمحمد قاری سید فاطمی؛ سید هادی محمودی؛ محمدحسین لطیفیان


مقایسه شدت جرم و مجازات جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی

دوره 18، شماره 71، آبان 1394، صفحه 43-73

ابراهیم بیگ زاده؛ منا میرزاده