نویسنده = علی حسین نجفی ابرندآبادی
رویکرد سزاگر به کیفر در نظریه ی لیبرالیسم

دوره 15، ویژه نامه شماره 10، آذر 1391

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ هادی رستمی


رژیم بین المللی هراس اخلاقی: نقش رسانه

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، اردیبهشت 1391

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی


واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات

دوره 14، شماره 107، اسفند 1390

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ غلامحسین آماده


حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی،از منبع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی

دوره 12، شماره 50، آذر 1388

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ علی خالقی؛ امیرحمزه زینالی


مداخله روان شناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه

دوره 5، شماره 35-36، آذر 1381

روبر کاری یو؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


آیا جرم وجود دارد؟

دوره 3، شماره 29-30، اسفند 1379

رمون گسن؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


رویکرد جرم شناختی به خشونت در ورزش

دوره 3، شماره 29-30، اسفند 1379

ژان ایولاسال؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


جایگزین های سلب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه

دوره 3، شماره 31-32، خرداد 1379

ژان ایولاسال؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی

دوره 2، شماره 25-26، شهریور 1378

علی حسین نجفی ابرندآبادی


بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه

دوره 1، شماره 21-22، دی 1377

ژاک بوریکان؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری

دوره 1، شماره 122، آذر 1376

علی حسین نجفی ابرندآبادی


پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا

دوره 1، شماره 16-17، شهریور 1374

منوچهر خزانی؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


مسئولیت کیفری بین الملل

دوره 1، شماره 120، خرداد 1373

علی حسین نجفی ابرندآبادی


بحران سیاستهای جنایی کشورهای غربی

دوره 1، شماره 10، مرداد 1371

علی حسین نجفی ابرندآبادی