نویسنده = فریدون نهرینی
زوال دادرسی به جهت استرداد دعوا

دوره 18، شماره 70، شهریور 1394، صفحه 113-136

فریدون نهرینی


اصول حاکم بر اعاده دادرسی

دوره 14، شماره 55، آذر 1390، صفحه 1-27

فریدون نهرینی


ادله استثنایی در اثبات و احراز مالکیت

دوره 8، شماره 41، مرداد 1384

فریدون نهرینی


تناسب اصولی دلیل تصرف در اثبات مالکیت

دوره 7، شماره 40، دی 1383

فریدون نهرینی