نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 6
1. زوال دادرسی به جهت استرداد دعوا

دوره 18، شماره 70، تابستان 1394، صفحه 113-136

فریدون نهرینی


2. اصول حاکم بر اعاده دادرسی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1390

فریدون نهرینی


5. ادله استثنایی در اثبات و احراز مالکیت

دوره 8، شماره 41، تابستان 1384

فریدون نهرینی


6. تناسب اصولی دلیل تصرف در اثبات مالکیت

دوره 7، شماره 40، زمستان 1383

فریدون نهرینی