نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 4
1. مفهوم "حقوق نرم" و مزایای آن در نظام حقوق تجارت بین الملل

دوره 15، شماره 60، زمستان 1391

میرحسین عابدیان؛ منا احمدی


2. جایگاه مسئولیت محض در مسئولیت مدنی نسبت به صدمات بدنی و فوت

دوره 15، ویژه نامه شماره 10، پاییز 1391

میرحسین عابدیان؛ محمدرضا محمدی


4. تعهدات پیش قرارداری بیمه گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری

دوره 12، شماره 50، پاییز 1388

میرحسین عابدیان؛ عبدالعظیم خروشی