نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری

دوره 16، شماره 63، تابستان 1392

مهراب داراب پور؛ علی اکبر ادیب


2. فلسفه قاعده مقابله با خسارات

دوره 15، شماره 57، بهار 1391

مهراب داراب پور؛ مریم غنی‌زاده بافقی


6. ارزیابی تطبیقی ایفای عین تعهد

دوره 3، شماره 29-30، زمستان 1379

مهراب داراب پور


7. ثمن شناور

دوره 1، شماره 21-22، زمستان 1377

مهراب داراب پور