نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 12
2. حفظ منافع اساسی دولت میزبان در توافقات سرمایه گذاری بین المللی

دوره 14، شماره 56، زمستان 1390

حمیدرضا نیکبخت؛ نگین انصاری


4. قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی

دوره 13، شماره 52، پاییز 1389

حمیدرضا نیکبخت؛ حمیدرضا علیخانی


5. جرح و خاتمه ماموریت داوران

دوره 10، شماره 46، پاییز 1386

حمیدرضا نیکبخت


6. محدودیت های اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین

دوره 9، شماره 44، زمستان 1385

حمیدرضا نیکبخت


7. مسائل مطرح در قانون حاکم بر قرارداد

دوره 7، شماره 39، بهار 1383

حمیدرضا نیکبخت


8. کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی

دوره 5، شماره 35-36، پاییز 1381

حمیدرضا نیکبخت


10. چگونه تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی

دوره 1، شماره 21-22، زمستان 1377

حمیدرضا نیکبخت


11. استقلال شرط داوری

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

حمیدرضا نیکبخت