نویسنده = رحیم نوبهار
جستاری در دلایل نقلی تقسیم بندی حد -تعزیر

دوره 17، شماره 67، آذر 1393، صفحه 135-164

رحیم نوبهار


جرم انگاری همچون آخرین چاره

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1390

نیلز جیربورگ؛ رحیم نوبهار؛ فاطمه نوبهار


تاریخچه مفهوم جامعه مدنی و حوزه عمومی

دوره 13، شماره 51، خرداد 1389

کرگ کالون؛ رحیم نوبهار


خلوت

دوره 11، شماره 47، تیر 1387

جودیث دکیو؛ رحیم نوبهار