نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. جستاری در دلایل نقلی تقسیم بندی حد -تعزیر

دوره 17، شماره 66، تابستان 1393

رحیم نوبهار


2. جرم انگاری همچون آخرین چاره

دوره 14، شماره 53، بهار 1390

نیلز جیربورگ؛ رحیم نوبهار؛ فاطمه نوبهار


3. تاریخچه مفهوم جامعه مدنی و حوزه عمومی

دوره 13، شماره 51، بهار 1389

کرگ کالون؛ رحیم نوبهار


4. خلوت

دوره 11، شماره 47، تابستان 1387

جودیث دکیو؛ رحیم نوبهار


5. بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری

دوره 7، شماره 40، زمستان 1383

رحیم نوبهار