نویسنده = �������� ��������������
تعداد مقالات: 5
2. اصل تناظر

دوره 5، شماره 35-36، پاییز 1381

عبدالله شمس


3. ثالث در صحنه توقیف

دوره 1، شماره 21-22، زمستان 1377

عبدالله شمس


4. خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

عبدالله شمس


5. تامین در تامین خواسته

دوره 1، شماره 16-17، تابستان 1374

عبدالله شمس