نویسنده = فرهاد خمامی زاده
شناسایی تعدد زوجات در کشورهای دارای نظام تک همسری

دوره 11، شماره 47، تیر 1387

فرهاد خمامی زاده


بررسی تطبیقی تابعیت اصلی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 44، دی 1385

فرهاد خمامی زاده


مطالبه اموال فرهنگی از دیأگاه حقوق بین الملل خصوصی

دوره 8، شماره 42، اسفند 1384

فرهاد خمامی زاده


احاله مضاعف در حقوق انگلستان

دوره 8، شماره 41، مرداد 1384

فرهاد خمامی زاده


قرارداد مدنی زندگی مشترک در فرانسه

دوره 3، شماره 31-32، خرداد 1379

فرهاد خمامی زاده