نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 7
1. شناسایی تعدد زوجات در کشورهای دارای نظام تک همسری

دوره 11، شماره 47، تابستان 1387

فرهاد خمامی زاده


2. بررسی تطبیقی تابعیت اصلی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 44، زمستان 1385

فرهاد خمامی زاده


3. مطالبه اموال فرهنگی از دیأگاه حقوق بین الملل خصوصی

دوره 8، شماره 42، زمستان 1384

فرهاد خمامی زاده


4. احاله مضاعف در حقوق انگلستان

دوره 8، شماره 41، تابستان 1384

فرهاد خمامی زاده


6. کنوانسیون لاهه سیزدهم ژانویه 2000 ناظر بر حمایت بین المللی از اشخاص بزرگسال

دوره 3، شماره 29-30، زمستان 1379

پل لاگارد؛ فرهاد خمامی زاده


7. قرارداد مدنی زندگی مشترک در فرانسه

دوره 3، شماره 31-32، بهار 1379

فرهاد خمامی زاده