نویسنده = �������� ���������������������� ������ ������
صغار در معرض خطر در حقوق فرانسه: مددکاری ترتیبی

دوره 10، شماره 46، آذر 1386

ژان ایولاسال؛ علی حسن نجفی ابرندآبادی


رهیافت جرم شناختی و بزه دیده شناختی به تروریسم (تحلیل جرم شناختی تروریسم)

دوره 7، شماره 39، خرداد 1383

رنالد اتنف؛ علی حسن نجفی ابرندآبادی


تحولات علوم جنایی و آموزش و تحقیقات جرم شناسی در فرانسه

دوره 3، شماره 31-32، خرداد 1379

پروفسور ژان ایولاسال؛ علی حسن نجفی ابرندآبادی