نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 4
1. تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی دولت؛مطالعه تحلیلی- تطبیقی

دوره 12، شماره 49، تابستان 1388

اردشیر ارجمند؛ مشتاق زرگوش


2. نظریه اضطراری حقوق اداری "تصمیم گیری ، اجرا و نظارت"

دوره 11، شماره 47، تابستان 1387

اردشیر ارجمند؛ مشتاق زرگوش


4. تاملی بر عرف بین المللی

دوره 1، شماره 13-14، پاییز 1373

ژولبو باربریس؛ اردشیر ارجمند