نویسنده = مهدی شهیدی
تعداد مقالات: 6
1. تجاوز از حق

دوره 4، شماره 33-34، تابستان 1380

مهدی شهیدی


3. قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

مهدی شهیدی


5. قرارداد تشکیل بیع

دوره 1، شماره 10، تابستان 1371

مهدی شهیدی


6. فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سندرسمی

دوره 1، شماره 116، بهار 1371

مهدی شهیدی