نویسنده = مهدی شهیدی
تجاوز از حق

دوره 4، شماره 33-34، شهریور 1380

مهدی شهیدی


قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی

دوره 1، شماره 122، آذر 1376

مهدی شهیدی


قرارداد تشکیل بیع

دوره 1، شماره 10، مرداد 1371

مهدی شهیدی


فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سندرسمی

دوره 1، شماره 116، خرداد 1371

مهدی شهیدی