نویسنده = �������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 6
1. آموزش حقوق بشر

دوره 2، شماره 25-26، تابستان 1378

اردشیر امیر ارجمند


2. سرانجام قواعد بین المللی در حقوق داخلی در چارچوب اروپا

دوره 1، شماره 23-24، زمستان 1377

ژان مارک سورل؛ اردشیر امیر ارجمند


3. تکاپوی "جهان شمولی" تاملاتی بر حقوق بشر

دوره 1، شماره 21-22، زمستان 1377

پطروس پطروس غالی؛ اردشیر امیر ارجمند


6. تاملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر

دوره 1، شماره 10، تابستان 1371

اردشیر امیر ارجمند