نویسنده = جعفر کوشا
فرضیه حقوق کیفری منطقی

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 101-126

10.29252/lawresearch.22.87.101

جعفر کوشا؛ علی پورحسن سنگری


تحریک به خودکشی؛ جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی

دوره 16، شماره 64، اسفند 1392، صفحه 151-170

جعفر کوشا


جهانی شدن مفهوم طفل در بستر حقوق کیفری

دوره 15، ویژه نامه شماره 9، شهریور 1391

جعفر کوشا؛ یاسمن خواجه نوری


اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین المللی کیفری

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، بهمن 1390

جعفر کوشا؛ محمد حسین زارعی


گسترش قاچاق مشروبات الکلی و سیاست جنایی ایران در پیش گیری . مقابله با آن

دوره 14، ویژه نامه شماره 6، آبان 1390

جعفر کوشا؛ حسن گل پرور


نوآوری قانون جزای جدید فرانسه

دوره 1، شماره 122، آذر 1376

جعفر کوشا؛ باقر شاملو