نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 6
1. فرضیه حقوق کیفری منطقی

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 101-126

10.29252/lawresearch.22.87.101

جعفر کوشا؛ علی پورحسن سنگری


2. تحریک به خودکشی؛ جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1392

جعفر کوشا


3. جهانی شدن مفهوم طفل در بستر حقوق کیفری

دوره 15، ویژه نامه شماره 9، تابستان 1391

جعفر کوشا؛ یاسمن خواجه نوری


4. اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین المللی کیفری

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، زمستان 1390

جعفر کوشا؛ محمد حسین زارعی


5. گسترش قاچاق مشروبات الکلی و سیاست جنایی ایران در پیش گیری . مقابله با آن

دوره 14، ویژه نامه شماره 6، پاییز 1390

جعفر کوشا؛ حسن گل پرور


6. نوآوری قانون جزای جدید فرانسه

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

جعفر کوشا؛ باقر شاملو