نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. 1 مفهوم قانون در عصر مشروطه: نویسندگان متقدم

دوره 17، شماره 65، بهار 1393

محمد راسخ؛ فاطمه بخشی زاده


2. تبیین اصول تشریفاتی قانون گذاری

دوره 15، ویژه نامه شماره 9، تابستان 1391

محمد راسخ؛ احمد مرکزمالمیری


4. حق و مصلحت در ترازوی عدالت

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، بهار 1391

محمد راسخ؛ مهناز بیات کمیتکی


5. جدال حیات بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین

دوره 6، شماره 38، زمستان 1382

محمد راسخ