نویسنده = �������� ������ �������� ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. عقد بیمه در حقوق و فقه

دوره 1، شماره 16-17، تابستان 1374

آیت الله العظمی شیخ حسین حلی؛ حسینقلی حسینی نژاد