نویسنده = محمدرضا ویژه
تعداد مقالات: 5
1. هستی شناسی قصد مؤلّف در تفسیر قواعد حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1396

10.22034/jlr.2018.112144.1080

ولی الله چراغی(نویسنده مسئول)؛ محمدرضا ویژه


2. اصول بنیاین اخلاق عمومی در تحدید حقوق و آزادی های فردی

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 191-213

10.22034/jlr.2018.118125.1117

محمدرضا ویژه؛ رضوان پویا


3. مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالش ها و بایسته ها

دوره 18، شماره 72، زمستان 1394، صفحه 147-176

محمد رضا ویژه؛ پرویز رحمتی


5. بررسی آمبودزمان اروپایی و تاثیر آن بر شفافیت در نهادهای اتحادیه

دوره 16، شماره 61، بهار 1392

محمدرضا ویژه؛ عمران محمدی