نویسنده = ���������� ������������ ��������
راهکارهای جبران خسارت تجاری در اسناد و رویه سازمان تجارت جهانی با تاکید بر اقدامات حفاظتی و ضد دامپینگ

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 397-419

10.22034/jlr.2022.184131.1451

سمیه سادات میری لواسانی؛ حاتم صادقی زیازی؛ علی صادقی؛ مهدی علیزاده


خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت

دوره 22، شماره 85، خرداد 1398، صفحه 121-146

10.29252/lawresearch.22.85.121

حاتم صادقی زیازی (نویسنده مسئول)؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ مهدی علیزاده