کلیدواژه‌ها = حقوق نرم
واکنش حقوق ‌بین‌الملل به وب‌پنهان: چرایی و چگونگی

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 87-112

10.52547/jlr.2022.228204.2275

فریناز فیضی؛ امیرحسین رنجبریان


تحلیلی حقوقی بر نقش و جایگاه رسان هها در انتخابات

دوره 18، شماره 72، اسفند 1394، صفحه 201-232

اسدالله یاوری