کلیدواژه‌ها = حقوق محیط زیست
پیامد تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر فردی و جمعی، با نگاهی به رویه دولت‌ها و محاکم

دوره 26، شماره 101، خرداد 1402، صفحه 139-166

10.48308/jlr.2022.225457.2181

محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ سیده سارا میریان


تحلیلِ شیوعِ بیماریِ کوویدِ19 ازمنظرِحقوقِ محیطِ زیست

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 181-205

10.29252/jlr.2022.226836.2174

علی مشهدی